Articles

Rozmysl a uvážení u trestného činu vraždy: Zamyšlení nad problematikou premeditace v českém trestním právu

Premeditace je pojem, který laická veřejnost příliš nepoužívá; z právního hlediska se však jedná o poměrně významný korektiv používaný při určování společenské nebezpečnosti trestného činu, právní kvalifikaci trestného činu a konečně i při určování výměry trestu. Premeditace jakožto skutková okolnost tedy může mít zásadní dopad na výsledek trestního řízení. Jelikož se jedná o zajímavé téma, které je zároveň poměrně těžko teoreticky uchopitelné, rozhodl jsem se k němu napsat toto zamyšlení, ve kterém problematiku ilustruji v kontextu trestného činu vraždy. Trestný čin vraždy jsem zvolil,...

read more

Nepřípustnost důkazů v trestním řízení: Srovnání institutu nepřípustnosti důkazů v českém a anglickém právu

Důkazní právo je významnou součástí trestního procesu. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost vyhledávat, opatřovat, provádět a hodnotit důkazy za účelem co nejúplnějšího objasnění skutečností významných pro předmět řízení. Institut nepřípustnosti důkazu v tomto procesu představuje významný korektiv vyplývající z práva na spravedlivý proces. Není výjimkou, že posouzení otázky přípustnosti klíčového důkazu má zásadní vliv na konečné rozhodnutí v trestním řízení před soudem. Tento příspěvek porovnává teorii a praxi posuzování přípustnosti jednotlivých typů důkazů v trestním řízení...

read more

Disclaimer: Information and opinions that we introduce on our website do not constitute any legal advice and cannot be used in a particular legal matter. Content of these web pages does not constitute an offer to enter into a legal service contract.

Copyright Jakub Honzík, attorney-at-law © 2019 | All rights reserved | Created by nastartujto.cz