Právní služby pro cizince

Advokát se zkušenostmi při poskytování právní služby cizincům. Zajistím plnou ochranu Vašich práv ve všech právních vztazích, ať již se jedná o rodinné, pracovní, obchodní anebo správní záležitosti. Jako advokát, který dlouhodobě poskytoval právní služby v zahraničí i v ČR vím, jaké to je žít a pracovat v cizí zemi a být konfrontován s jazykovou a kulturní bariérou. Nabízím komplexní právní služby cizincům v ČR. Mým cílem je zajistit, aby mí klienti vždy plně porozuměli svým právům a povinnostem a mohli tak činit informovaná rozhodnutí.

Profil advokáta

Mgr. Jakub Honzík, LL.M.
Advokát l Solicitor of England and Wales

Jsem advokát se zkušenostmi získanými jak v malých, tak i velkých právních kancelářích ve všech odvětvích českého a ve vybraných odvětvích evropského a anglického práva. Svou právní praxi jsem začal v Anglii, kde jsem vystudoval anglické právo a následně se věnoval oboru Banking and Finance ve velké mezinárodní právní kanceláři v Praze. Díky této cenné zkušenosti jsem se kvalifikoval jako advokát nejen v České republice, ale i v Anglii, a především jsem se naučil poskytovat profesionální právní služby na vysoké úrovni šité na míru potřebám jednotlivých klientů. Následně jsem vystudoval české právo na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze a pracoval i v ryze české právní kanceláři, kde jsem získal zkušenosti v rámci českého právního řádu. Skutečně všeobecná praxe mi umožnila získat potřebný přehled a expertízu, která mi nyní umožňuje aplikovat ten správný přístup na každý jednotlivý typ sporu s ohledem na rozmanité zájmy konkrétních klientů, ať již se jedná o obhajobu v trestním řízení, prodej nemovitosti, litigaci či negociaci. Generální praxe, zkušenost s prací jak na lokální, tak i mezinárodní úrovni a důraz na individualizaci právní služby mi umožňují vykonávat skutečnou advokacií se všeobecným zaměřením. Se svými klienty preferuji dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemné důvěře. 

Během úvodní schůzky s novým klientem se vždy snažím co nejlépe pochopit nejen okolnosti dané věci, ale i klientovy zájmy a dlouhodobé cíle. Svým klientům nabízím individualizovaná řešení šitá na míru jejich požadavkům. Klientovi doporučím postup, který považuji v dané situaci za nejvýhodnější, avšak v případech, kdy je to relevantní, se vždy snažím nabízet i alternativy. Zakládám si na tom, aby mí klienti byli vždy plně informovaní o právní stránce věci, síle jejich kauzy, právní relevanci jejich argumentů, a především o všech možnostech řešení dané záležitosti včetně realistického zhodnocení šance na úspěch jednotlivých možných postupů. Klienta také vždy plně informuji o novém vývoji v jeho věci, pokud možno obratem. Vše výše uvedené má za cíl především zajistit mým klientům možnost činit informovaná rozhodnutí. Mým záměrem v rámci mé advokátní praxe není a nikdy nebude se soudit za každou cenu, vykazovat nesmyslnou činnost jenom proto, abych mohl vyfakturovat co nejvíce hodin, či udržovat klienta v přesvědčení, že je vždy nutné využívat všech možných i nemožných právních institutů v rámci vedení sporu a zbytečně tak svému klientovi zvyšovat časové a finanční náklady. Se svými klienty jednám na rovinu, při jejich zastupování dbám na procesní efektivitu a vždy je upozorním, pokud je třeba s ohledem na vývoj dané kauzy přehodnotit odhad očekávaných nákladů. Mým cílem je především dlouhodobá spolupráce, kdy svému klientovi mohu být spolehlivým rádcem a pomocníkem šetřícím jeho čas a náklady.

Profesní kvalifikace a vzdělání

Mgr. Jakub Honzík, LL.B., LL.M.

U Pernikářky 1713/12, 150 00 Praha
Telefon:  +420 723 109 050


Dosažené kvalifikace

2019 Qualified Lawyers Transfer Scheme – zapsán u Solicitors Regulation Authority jako Solicitor of England and Wales
2019 Advokátní zkoušky – zapsán u České advokátní komory jako advokát pod evidenčním číslem 18859

 

Dosažené vzdělání

2016 Právo a Právní Věda (Mgr.) – Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta
2015 Legal Practice Course (LL.M) – University of Law, Londýn, Spojené Království
2013 European Law (LL.M) – University of London, Londýn, Spojené Království
2012 Geopolitical Studies (Mgr.) – Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
2010 Bachelor of Laws (LL.B) Qualifying Degree – University of Warwick, Coventry, Spojené Království

 

Publikační činnost

  • Nepřípustnost důkazů v trestním řízení v rámci českého a anglického práva,
    publikováno v rámci kolektivní monografie Jiří Jelínek a kolektiv, Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Leges, 2018, s. 262-281. ISBN 978-80-7502-287-5.
  • Regulativní východiska sdílené ekonomiky ve Spojených státech a v Evropské unii,
    publikováno v rámci kolektivní monografie Jan Pichrt, Radim Boháč, Jakub Morávek(eds.), Sdílená ekonomika – sdílený právní problém? Wolters Kluwer, 2017, s. 267-279. ISBN 978-80-7552-874-2.

Více informací o profesním a mediálním profilu advokáta naleznete ZDE

Právní služby

Vybrané právní služby

Obchodní právo

Pokud si přejete založit v ČR obchodní společnost, popřípadě do již existující společnosti chcete investovat, je třeba vyřídit spoustu formalit. Zajistím, aby celý proces proběhl co nejrychleji a ujistím se, že zvolená struktura bude odpovídat Vašim potřebám. Poskytnu Vám celkové poradenství ohledně daňových a správních aspektů celé transakce.

Imigrace

Pokud si přejete dlouhodobě žít, pracovat a podnikat v ČR, pomohu Vám s vyřízením trvalého pobytu, popřípadě s žádostí o udělení státního občanství. Poskytnu Vám poradenství ohledně dílčích aspektů usazení se v ČR jako je založení bankovního účtu, vyřízení pracovního víza, jednání s cizineckou policii, pořízení první nemovitosti, založení obchodní společnosti apod.

Rodinné právo

Poskytuji komplexní poradenství týkající se přeshraničních sňatků a jejich legalizace v ČR. Své klienty rovněž zastupuji v rozvodových řízeních, při jednáních o úpravě styku a péče o děti či rozdělení společného jmění. Mohu také poskytnout poradenství týkající se závětního práva, správy majetku či generační obměny ve vedení obchodních společností.

Pracovní právo

Svým klientům poskytuji poradenství týkající se jejich práv a povinností v pracovněprávních vztazích, ať již z pozice zaměstnance nebo zaměstnavatele. Mám zkušenost především se zastupováním klientů v řízeních o určení neplatnosti ukončení pracovního vztahu a v řízeních podle Antidiskriminačního zákona.

Trestní právo

Pokud se stanete účastníkem trestního řízení v ČR, je nezbytné okamžitě vyhledat právní pomoc, ať již jste v pozici svědka, poškozeného nebo obviněného. Poskytnu dvojjazyčné právní zastoupení, popřípadě obhajobu v trestní řízení. Specializovaná právní služba je nezbytná především v případě, pokud jste jako cizinec zadržen a soud rozhoduje o vzetí do vazby.

Další služby

Jako advokát mohu zajistit legalizaci Vašeho podpisu, autorizovanou konverzi listiny do elektronické/písemné podoby anebo Vám mohu zprostředkovat notářské, tlumočnické či překladatelské služby, stejně tak jako služby soukromého detektiva či daňového poradce. Pro své klienty rovněž vyřizuji opatření listin vydaných orgány ČR vyšším ověřením (Apostille).

Právní služby na míru, věcný přístup a spolehlivost.

Disclaimer: Informace a názory, které uvádíme na našich internetových stránkách nejsou právní radou a nelze je použít v konkrétní právní věci. Obsah internetových stránek nezakládá nabídku na uzavření smlouvy o právní službě.
Copyright Jakub Honzík, advokát © 2019 | Všechna práva vyhrazena | Created by nastartujto.cz