Mgr. Jakub Honzík, LL.M.

Advokát
Solicitor of England and Wales

SPOLEHLIVOST
TRANSPARENTNOST
EFEKTIVITA

Komplexní právní služby

Transparentní přístup

Efektivní zajištění práv klienta

Profil advokáta

Mgr. Jakub Honzík, LL.M.
Advokát l Solicitor of England and Wales

Jsem advokát se zkušenostmi získanými jak v malých, tak i velkých právních kancelářích ve všech odvětvích českého a ve vybraných odvětvích evropského a anglického práva. Svou právní praxi jsem začal v Anglii, kde jsem vystudoval anglické právo a následně se věnoval oboru Banking and Finance ve velké mezinárodní právní kanceláři v Praze. Díky této cenné zkušenosti jsem se kvalifikoval jako advokát nejen v České republice, ale i v Anglii, a především jsem se naučil poskytovat profesionální právní služby na vysoké úrovni šité na míru potřebám jednotlivých klientů. Následně jsem vystudoval české právo na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze a pracoval i v ryze české právní kanceláři, kde jsem získal zkušenosti v rámci českého právního řádu. Skutečně všeobecná praxe mi umožnila získat potřebný přehled a expertízu, která mi nyní umožňuje aplikovat ten správný přístup na každý jednotlivý typ sporu s ohledem na rozmanité zájmy konkrétních klientů, ať již se jedná o obhajobu v trestním řízení, prodej nemovitosti, litigaci či negociaci. Generální praxe, zkušenost s prací jak na lokální, tak i mezinárodní úrovni a důraz na individualizaci právní služby mi umožňují vykonávat skutečnou advokacií se všeobecným zaměřením. Se svými klienty preferuji dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemné důvěře. 

Během úvodní schůzky s novým klientem se vždy snažím co nejlépe pochopit nejen okolnosti dané věci, ale i klientovy zájmy a dlouhodobé cíle. Svým klientům nabízím individualizovaná řešení šitá na míru jejich požadavkům. Klientovi doporučím postup, který považuji v dané situaci za nejvýhodnější, avšak v případech, kdy je to relevantní, se vždy snažím nabízet i alternativy. Zakládám si na tom, aby mí klienti byli vždy plně informovaní o právní stránce věci, síle jejich kauzy, právní relevanci jejich argumentů, a především o všech možnostech řešení dané záležitosti včetně realistického zhodnocení šance na úspěch jednotlivých možných postupů. Klienta také vždy plně informuji o novém vývoji v jeho věci, pokud možno obratem. Vše výše uvedené má za cíl především zajistit mým klientům možnost činit informovaná rozhodnutí. Mým záměrem v rámci mé advokátní praxe není a nikdy nebude se soudit za každou cenu, vykazovat nesmyslnou činnost jenom proto, abych mohl vyfakturovat co nejvíce hodin, či udržovat klienta v přesvědčení, že je vždy nutné využívat všech možných i nemožných právních institutů v rámci vedení sporu a zbytečně tak svému klientovi zvyšovat časové a finanční náklady. Se svými klienty jednám na rovinu, při jejich zastupování dbám na procesní efektivitu a vždy je upozorním, pokud je třeba s ohledem na vývoj dané kauzy přehodnotit odhad očekávaných nákladů. Mým cílem je především dlouhodobá spolupráce, kdy svému klientovi mohu být spolehlivým rádcem a pomocníkem šetřícím jeho čas a náklady.

Profesní kvalifikace a vzdělání

Mgr. Jakub Honzík, LL.B., LL.M.

U Pernikářky 1713/12, 150 00 Praha
Telefon:  +420 723 109 050


Dosažené kvalifikace

2019 Qualified Lawyers Transfer Scheme – zapsán u Solicitors Regulation Authority jako Solicitor of England and Wales
2019 Advokátní zkoušky – zapsán u České advokátní komory jako advokát pod evidenčním číslem 18859

 

Dosažené vzdělání

2016 Právo a Právní Věda (Mgr.) – Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta
2015 Legal Practice Course (LL.M) – University of Law, Londýn, Spojené Království
2013 European Law (LL.M) – University of London, Londýn, Spojené Království
2012 Geopolitical Studies (Mgr.) – Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
2010 Bachelor of Laws (LL.B) Qualifying Degree – University of Warwick, Coventry, Spojené Království

 

Publikační činnost

  • Nepřípustnost důkazů v trestním řízení v rámci českého a anglického práva,
    publikováno v rámci kolektivní monografie Jiří Jelínek a kolektiv, Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Leges, 2018, s. 262-281. ISBN 978-80-7502-287-5.
  • Regulativní východiska sdílené ekonomiky ve Spojených státech a v Evropské unii,
    publikováno v rámci kolektivní monografie Jan Pichrt, Radim Boháč, Jakub Morávek(eds.), Sdílená ekonomika – sdílený právní problém? Wolters Kluwer, 2017, s. 267-279. ISBN 978-80-7552-874-2.

Více informací o profesním a mediálním profilu advokáta naleznete ZDE

Právní služby

Poskytuji komplexní právní poradenství ve všech oblastech práva. Zároveň poskytuji právní služby ve vybraných oblastech evropského a anglického práva. Klient se na mne může obrátit v jakékoli záležitosti vyžadující právní expertízu, ať již se jedná o likvidaci obchodní společnosti, spor se sousedem o vedení rozhrad, pokutu od potravinářské inspekce či nepříjemnosti s Národní centrálou proti organizovanému zločinu. Spolupracuji se soudními znalci, tlumočníky, překladateli, soukromými detektivy a daňovými poradci, abych mohl svým klientům vždy zajistit všeobecnou právní službu a komplexní právní zajištění jejich zájmů. V souladu se stavovskými předpisy je základním kamenem mé praxe mlčenlivost, ochrana zájmů klienta, solidní vystupování, spolehlivost a důvěryhodnost.

Vybrané právní služby

Trestní právo

Obchodní právo

Občanské právo

Právní služby pro cizince

V rámci své praxe se zaměřuji na poskytování právní služby cizincům, ať již se jedná o trvale usazené fyzické osoby či o právnické osoby se zahraniční účastí. Klientům pomáhám zorientovat se v českém právním prostředí. Zajišťuji komplexní právní služby, ať již se jedná o vyřízení trvalého pobytu, legalizaci manželství, koupi nemovitosti či prodej obchodního závodu. Vždy se ujistím, že mí klienti plně rozumí svým právům a povinnostem v právních vztazích a zajistím, aby veškerá rozhodnutí činili informovaně a s jistotou. Svým klientům poskytuji právní služby v anglickém jazyce.

Anglické právo

Jsem zapsán jako advokát u České advokátní komory, a tudíž jsem oprávněn poskytovat všechny právní služby v oblasti českého práva. Zároveň jsem se kvalifikoval jako Solicitor of England and Wales a jsem takto zapsán u anglické Solicitors Regulation Authority – mohu tedy poskytovat vybrané právní služby i v oblasti práva anglického (s výjimkou tzv. „reserved legal activities“). Dvojí kvalifikace mi poskytuje jedinečný přehled a umožňuje mi nabízet klientům právní služby v záležitostech s mezinárodním prvkem, typicky např. v kontextu obchodních vztahů založených na smlouvách určujících anglické právo jakožto rozhodné právo či obsahujících prorogační doložky. Zahraničním klientům mohu naopak poskytnout komplexní služby v českém právu v rámci zvyklostí a úrovně služeb, na které jsou zvyklí, vysvětlit jim relevantní rozdíly mezi anglosaskou a kontinentální právní kulturou a hájit jejich práva s ohledem na jejich zvláštní potřeby vyplývající z jejich dosavadních zkušeností pramenících z jiného právního prostředí.

Od roku 2020 rovněž působím jako předseda Asociace pro anglické právo – zapsaného spolku sdružujícím české advokáty a anglické solicitory působící v České republice.

České a anglické právo v Praze – vždy však ta vyšší úroveň služeb a péče o klienta.

Ceník služeb

Hodinová smluvní odměna – 3.000 Kč za hodinu plus DPH

Výše odměny je vždy stejná bez ohledu na to, zda je služba poskytována v českém nebo anglickém jazyce, či zda je daná záležitost řízena českým nebo anglickým právem.

Paušální odměna

S jednotlivými klienty vyžadujícími pravidelné poskytování právních služeb je možné dohodnout paušální měsíční odměnu zahrnující určitý počet hodin za nižší než běžnou hodinovou sazbu.

Fixní odměna

Tzv. odměna za vyřízení věci. Předem domluvená odměna za konečné vyřízení věci bez ohledu na skutečně strávený čas a množství vykonané práce.

Podílová odměna

Tzv. success fee nebo také pactum de quota litis. Odměna je vyčíslena jako podíl na úspěchu ve věci. Je de facto podmíněná úspěchem ve věci. V souladu s etickými standardy by podíl advokáta neměl zpravidla přesahovat 25%.

Nabídka pro korporátní klienty

10 hodin právní služby za paušální poplatek 15.000 Kč měsíčně plus DPH. Každá další hodina bude již účtována za běžnou smluvní odměnu. Právní služba zahrnuje zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, udělování právních porad, sepisování listin, revize smluv, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci dle potřeb klienta.

Právní služby poskytuji v českém a anglickém jazyce. Pro zajištění smluvní odměny je třeba složit přiměřenou zálohu, z níž je odměna advokáta postupně hrazena. Po vyčerpání zálohy je třeba opět zálohu doplnit. Nevyčerpaná záloha je po skončení právního zastoupení vrácena klientovi. Veškeré právní služby jsou klientovi řádně vyúčtovány. Faktura za právní služby neobsahuje popis konkrétních právních služeb, avšak je klientovi zaslána společně s rozpisem jednotlivých úkonů právní služby včetně stráveného času. Klient je vždy informován, pokud dojde k vyčerpání složené zálohy či změně okolností vyžadující přehodnocení odhadu budoucích nákladů. K odměně advokáta je navíc účtována náhrada hotových výdajů advokáta při poskytování právních služeb (např. soudní poplatky, notářské zápisy či cestovné). K odměně a k náhradě hotových výdajů je rovněž účtováno DPH v zákonné výši.

„Zavolejte mi. Domluvíme se.“

– Jakub Honzík

Úvodní konzultace za sníženou odměnu

V rámci úvodní konzultace zjistím od svého klienta relevantní skutečnosti týkající se dané věci vyžadující právní služby. Poté svému klientovi nastíním možnosti dalšího postupu včetně zhodnocení šancí na úspěch a poskytnu předběžný odhad nákladů. Během úvodní konzultace nenutím nikoho podepisovat smlouvu o právním zastoupení. Klient si může návrh smlouvy odnést s sebou a rozmyslet si, zda má o mé služby zájem. Potenciální klient zároveň vždy dostane písemné poučení o jeho právech, zahrnující přehledné informace o způsobu účtování odměny a hotových nákladů, komunikaci, mlčenlivosti, ochraně osobních údajů, řešení případných sporů mezi klientem a advokátem, možnostech podání stížnosti na Českou advokátní komoru, právech a povinnostech advokáta vyplývajících ze stavovských předpisů apod. Se svými klienty jednám maximálně transparentně. Ve věci samotné pak v případě klientova zájmu mohu začít jednat po podpisu smlouvy o poskytování právních služeb, příslušných plných mocí a složení přiměřené zálohy. Úvodní konzultace je poskytována za sníženou odměnu ve výši 1.000 Kč za každou započatou půlhodinu.

Kontakty

Mgr. Jakub Honzík, LL.M.

Advokát l Solicitor of England and Wales

Sídlo a adresa kanceláře

U Pernikářky 1713/12
150 00 Praha 5

Evidenční číslo ČAK: 18859
IČ: 08122105

Datová schránka: krc8jum

Kancelář se nachází ve vilové čtvrti Hřebenky, v ulici s dostupným parkováním (zatím zde nejsou modré zóny). Veřejnou dopravou se na místo dostanete z tramvajové zastávky Klamovka v ulici Plzeňská (po ulici Podbělohorská a Pod Lipkami) anebo z autobusové zastávky U Palaty (po ulici Na Hřebenkách).

Konzultace poskytuji ve svém sídle na základě předchozí domluvy. 

Ve výjimečných případech (např. autonehoda, zatčení, neohlášená kontrola v provozovně), se mohu po telefonické domluvě neprodleně dostavit na místo a po dohodě s klientem začít okamžitě poskytovat právní služby.

Kontaktní formulář

6 + 1 =

Disclaimer: Informace a názory, které uvádíme na našich internetových stránkách nejsou právní radou a nelze je použít v konkrétní právní věci. Obsah internetových stránek nezakládá nabídku na uzavření smlouvy o právní službě.
Copyright Jakub Honzík, advokát © 2019 | Všechna práva vyhrazena | Created by nastartujto.cz