Podmínky zpracování osobních údajů

Informace o aplikaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

ÚVODNÍ INFORMACE

Advokátní kancelář AK Honzík, se sídlem U Pernikářky, 150 00 Praha 5, IČ: 08122105, (dále jen „AK“) informuje o způsobu aplikace Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a to ve smyslu jeho ustanovení čl. 13 a následujících.

AK především připomíná, že všichni zaměstnanci AK a dále i spolupracující advokáti (dále jen „Advokáti“) jsou vázáni povinnou mlčenlivostí o jakékoliv informaci, kterou získali v souvislosti s poskytováním právní služby. Tato mlčenlivost mimo jiné znamená, že jakákoliv informace související s poskytováním právní služby nesmí být bez souhlasu klienta sdělena komukoliv mimo AK. Tato speciální zákonná povinnost Advokátů fakticky konsumuje řadu povinností, které Nařízení ukládá subjektům, nemajícím zákonnou povinnost mlčenlivosti. Tato mlčenlivost dopadá i na případné osobní údaje jiných osob, které Advokátovi sdělí (svěří) klient pro účely poskytnutí právní služby anebo v souvislosti s ní.

Takto chráněnou se stává jakákoliv informace, sdělená Advokátovi i ve formě dotazu, který je položen zájemcem o právní službu. Přitom nelze vyloučit, že některé z takto poskytnutých informací jsou osobním údajem ve smyslu Nařízení.

V případě klientů je s případnými osobními údaji nakládáno způsobem, který vyplývá ze smlouvy o právní službě, uzavřené mezi klientem a AK. Analogicky je nakládáno s případnými osobními údaji těch, s nimiž smlouva o právní služby uzavřena nebyla.

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bude-li AK ve smyslu Nařízení Správcem osobních údajů v souvislosti se vznikem výše uvedeného právního vztahu (právní vztah AK – klient), resp. v souvislosti se sdělenými osobními údaji klientem či potenciálním klientem (dále jen Klient), bude je zpracovávat a uchovávat za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v návaznosti na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta. IP adresa a případně prohlédnuté stránky na webu AK (www.ak-honzik.cz), datum a čas návštěv na webu AK, pohyby a kliknutí myši na webu AK, technické informace jako rozlišení obrazovky, operační systém, typ prohlížeče a typ zařízení a geografické a lokalizační údaje (země a město), jsou zpracovávány a uchovávány na základě souhlasu potenciálního klienta uděleného při první návštěvě webu AK pro účely analýzy návštěvnosti webu AK a analýzy chování návštěvníků na uvedeném webu.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Klienta jsou zpracovávány v rozsahu:

jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, datum narození, bydliště a případně další údaje, které sdělí klient pro účely poskytnutí právní služby. Informace obsahující osobní údaje jiných subjektů osobních údajů (osobní údaje svědků, protistrany) jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro poskytovanou právní službu (právní rozbor, žaloba, exekuce atd.) IP adresa a případně prohlédnuté stránky na webu AK, datum a čas návštěv na webu AK, pohyby a kliknutí myši na webu AK, technické informace jako rozlišení obrazovky, operační systém, typ prohlížeče a typ zařízení a geografické a lokalizační údaje (země a město), jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro analýzu návštěvnosti webu AK a pro analýzu chování návštěvníků na uvedeném webu.

Webové stránky AK využívají službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do Vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání internetových stránek jejími uživateli. Informace vygenerované v souborech cookies (včetně Vaší IP adresy) využívá společnost Google (i mimo území EU) také pro vytváření zpráv pro provozovatele internetových stránek o aktivitách jejích uživatelů.

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Používáním internetových stránek AK souhlasíte se zpracováváním údajů společností Google.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z právního vztahu uvedeného výše. Doba uchovávání klientského spisu, tj. včetně osobních údajů v něm uvedených je stanovena ve stavovských advokátních předpisech a činí pět let ode dne, kdy ukončil poskytování právních služeb. Jiný právní předpis může stanovit dobu odlišnou. IP adresa a případně prohlédnuté stránky na webu AK, datum a čas návštěv na webu AK, pohyby a kliknutí myši na webu AK, technické informace jako rozlišení obrazovky, operační systém, typ prohlížeče a typ zařízení a geografické a lokalizační údaje (země a město), budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu k zajištění potřebnou pro analýzu návštěvnosti webu AK a pro analýzu chování návštěvníků na uvedeném webu, nejdéle pak po dobu dvou let.

KONTAKTNÍ ÚDAJE AK JAKO SPRÁVCE

AK lze kontaktovat následujícími vzdálenými způsoby:

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány převážně v elektronické formě a neautomatizovaně. IP adresa a případně prohlédnuté stránky na webu AK, datum a čas návštěv na webu AK, pohyby a kliknutí myši na webu AK, technické informace jako rozlišení obrazovky, operační systém, typ prohlížeče a typ zařízení a geografické a lokalizační údaje (dále jen „Údaje týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu AK“) jsou zpracovávány automatizovaně.

PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo požádat AK o poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Máte právo, aby AK bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Máte právo požadovat, aby AK bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a AK má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Máte právo požadovat, aby AK omezila zpracování osobních údajů, v případech stanovených Nařízením.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud AK zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste již poskytli AK, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu AK bránila, a to v případech stanovených Nařízením.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Toto oznámení nezbavuje Advokáta zákonem uložené povinnosti mlčenlivosti.

Disclaimer: Informace a názory, které uvádíme na našich internetových stránkách nejsou právní radou a nelze je použít v konkrétní právní věci. Obsah internetových stránek nezakládá nabídku na uzavření smlouvy o právní službě.
Copyright Jakub Honzík, advokát © 2019 | Všechna práva vyhrazena | Created by nastartujto.cz